Over de organisatie

Wij ontwikkelen en implementeren maatwerk oplossingen op het gebied van data en telecom: cloud telefonie, vaste telefonie en internet. En daar zijn we goed! 

Of het nu bij cloud telefonie gaat over doorschakelfaciliteiten, beveiligde verbindingen of integratie vast en mobiel, wij hebben de oplossing voor je vraag. Maar ook op het gebied van vaste telefonie bieden wij en totaalpakket: o.a. IP-ISDN, VoIP en ISDN. En uiteraard kun je bij ons terecht voor snelle en betrouwbaar internet: verbindingen, WiFi, beveiliging en AirInternet. 

Met als resultaat dat jij zeker weet dat alles wat je op het gebied van data en telecom nodig hebt, goed geregeld is. En mocht je een keer hulp nodig hebben, dan kun je altijd vertrouwen op ons service & support team.

Missie en Visie

Missie: A3bc wil organisaties meer slagkracht geven en beter laten functioneren in hun professionele omgeving. Dit doen wij door de beste mogelijkheden te bieden om optimaal te communiceren op het gebied van Spraak en Data, Europa breed. Wij geloven dat dit organisaties competitiever maakt en zich hierdoor beter kunnen onderscheiden van hun concurrentie.

Visie: Waar gaan wij voor? A3bc wil dé toonaangevende leverancier en kennispartner zijn voor de zakelijke markt, op gebied van telecommunicatie en datacommunicatie. Zowel binnen Nederland en België, maar ook in Europa willen wij elk in dit kader denkbaar communicatievraagstuk voor de klant kunnen invullen. Dit zonder concessies te doen voor de ultieme vorm van veiligheid, privacy(bescherming), flexibiliteit en betrouwbaarheid. Door onze focus op deze specifieke markt kunnen wij de beste oplossingen bieden, onderbouwd met kundige service om onze klanten ontzorgen, waardoor ons klanten zich kunnen focussen op hun kerntaken.

Toepassingsgebied 

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren, moet de bedrijfsvoering van A3bc B.V. goed worden geborgd en blijven we deze optimaliseren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze kwaliteit en informatiebeveiliging op een zo hoog mogelijk niveau is en we ook deze blijven optimaliseren. 

Om dit te bewerkstelligen heeft A3bc B.V.  een managementsysteem opgezet en geïmplementeerd conform de eisen van de norm ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 en NEN7510-1:2017+A1:2020 

De scope van dit managementsysteem is vastgelegd op: 

ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017+A11:2020
Het leveren van internet en telefonie voor de zakelijke markt.

NEN 7510-1:2017+A1:2020
Het leveren van internet en telefonie voor de zorg.

Kwaliteitsbeleid 

Het kwaliteitsbeleid van A3bc B.V. bevat algemene doelstellingen t.a.v. kwaliteit. 
Het voldoen aan de verwachtingen van klanten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal. Dit wordt gedaan door: 

 1. Een voor de organisatie passend beleid te ontwikkelen; 
 2. Dit beleid kenbaar te maken binnen de organisatie; 
 3. Het bevorderen van kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers; 
 4. Het motiveren van medewerkers, waarbij betrokkenheid bij verbeterprojecten wordt gestimuleerd; 
 5. Het faciliteren van trainingen en/of opleidingen van medewerkers 
 6. Regelmatig overleg te hebben met klanten over de eisen die aan de te leveren producten en diensten gesteld dienen te worden; 
 7. Continu te streven naar verhoging van de klanttevredenheid; 
 8. Te voldoen aan geldende wet- en regelgeving; 
 9. Een kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden dat voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de norm ISO-9001:2015 

Een combinatie van risico inventarisaties, interne projectevaluaties, klanttevredenheidsanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende organisatie waar continue verbetering op basis van de PDCA-cyclus centraal staat. 

T.a.v. kwaliteitsbeleid zijn de volgende verantwoordelijkheden vastgelegd: 

Het management team is verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het management verzorgt het maken van analyses op het gebied van klanttevredenheid, interne auditing, en diensten, klantenklachten, corrigerende- en preventieve maatregelen. Deze analyses vinden minimaal jaarlijks plaats voorafgaand aan het management-review. De resultaten hiervan, alsmede de bijsturing van doelstellingen, worden in notulen opgenomen.  

Het management heeft de verantwoordelijkheden en de bevoegdheid om zeker te stellen dat het kwaliteitsmanagementsysteem zoals omschreven in het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd en continu wordt verbeterd.  

Iedere medewerker van A3bc B.V. heeft de verantwoordelijkheid en de vrijheid om:  

 • Kwaliteitsproblemen te herkennen en te melden  
 • Oplossingen langs bestaande hiërarchische wegen te initiëren, aan te bevelen of aan te geven;  
 • De uitvoering van de gekozen oplossingen te controleren;  
 • Afwijkingen in het kwaliteitsmanagementsysteem te signaleren;

Informatiebeveiligingsbeleid 

Het doel van Informatiebeveiliging is het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het minimaliseren van bedrijfsschade door het voorkomen en minimaliseren van de impact van beveiligingsincidenten.  Met name moeten informatiemiddelen worden beschermd om ervoor te zorgen dat: 

 • Vertrouwelijkheid, d.w.z. bescherming tegen ongeoorloofde openbaarmaking 
 • Integriteit, d.w.z. bescherming tegen ongeoorloofde of accidentele wijziging 
 • Beschikbaarheid waar en wanneer nodig voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. 

geborgd zijn middels adequate preventieve maatregelen én processen en procedures bij beveiligingsincidenten. 

T.a.v. informatiebeveiliging zijn de volgende verantwoordelijkheden vastgelegd: 

 1. Het management team heeft dit Informatiebeveiligingsbeleid goedgekeurd; 
 2. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor en de contacten met externe organisaties voor de naleving van de wettelijke eisen, met inbegrip van de bescherming van gegevens, berusten bij de Security Manager. 
 3. Alle werknemers of dienstverleners namens de organisatie hebben de plicht om de middelen, inclusief locaties, hardware, software, systemen of informatie, die zij onder hun hoede hebben, te beschermen en elke vermoede inbreuk op de beveiliging onmiddellijk te melden. 
 4. Het naleven van informatiebeveiligingsprocedures zoals uiteengezet in de beleids- en richtlijnstukken wordt geaccepteerd als onderdeel van de standaardwerkwijzen binnen de organisatie. Niet-naleving leidt tot disciplinaire maatregelen. 
 5. Aan alle wettelijke en reglementaire vereisten wordt voldaan en regelmatig op wijzigingen gecontroleerd. 
 6. Er is een bedrijfscontinuïteitsplan.  Dit wordt onderhouden, getest en regelmatig herzien. 
 7. Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt regelmatig herzien en kan door de management team worden gewijzigd om de blijvende levensvatbaarheid, toepasbaarheid en naleving van de wetgeving te waarborgen en om de informatiebeveiliging systemen voortdurend te verbeteren. 
 8. Het management team stuurt erop aan dat er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en dat middels het Informatiebeveiligingsmanagementsysteem continue verbetering wordt bewerkstelligd binnen de organisatie.

Roermond, 11-03-2022
Richard Hübers